Regjistrohu tani

POZICIONET E HAPUR T PUNS

Duke e ndier nevojën për standardet evropiane të cilësisë në segmentin e shërbimeve taksi, ndërsa duke vepruar si lider në 5 shtete dhe më shumë se 40 qytete,
Cammeo punëson më shumë se 1.400 punonjës dhe me flotën e vet vjen si taksi i parë "i gjelbër" në rrugët e Shkupit

Nëse dëshironi të punoni në një mjedis dinamik me sharm evropian, NE KEMI PUNË PËR TY!

Regjistrohu sot në e-mail hr@cammeo.mk dhe bëhu pjesë e ekipit të suksesshëm të Cammeo!

 

 

PËRSHKRIMI I POZICIONIT TË PUNËS

 • Komunikimi në formën e marrjes dhe përgjigjes së thirrjeve nga klientët
 • Puna në ndërrime
 • Organizimi i punës së operatorëve në ndërrimin e tyre dhe ndjekja e tyre,
 • Kontrolli i cilësisë së shërbimeve të Call qendrës
 • Komunikimi dhe ndjekja e aktiviteteve të shoferëve
 • Kontrolli, ndjekja dhe veprimi sipas kërkesave të shërbimeve në terminin e caktuar,
 • Analiza e rezultateve të funksionimit të Call qendrës në ndërrimin konkret dhe matja e efektit të rezultateve të tilla mbi rezultatet e përgjithshme të kompanisë
 • Prezantimi i arritjeve të realizuara të sektorëve përkatës në pajtim me strukturën organizative të kompanisë
 • Dhënia e propozimeve inventive për përsosjen konstante të cilësisë së shërbimeve të Call qendrës.

 

KUALIFIKIMET E NEVOJSHME

 • PMP / PLP,
 • Posedimi i përvojës së punës në fushën e Call qendrës dhe shërbimeve Customer Care do të konsiderohet përparësi,
 • Posedimi i aftësive informatike dhe kompjuterike dhe puna e shpejtë në tastierë
 • Njohja e së paku një gjuhe të huaj me theks në gjuhën angleze (njohja e gjuhës shqipe do të konsiderohet përparësi)
 • Njohja e aplikacionit Google Maps dhe njohja orientuese e Qytetit të Shkupit
 • Kryerja e komunikimit të sjellshëm, të qetë dhe me edukatë ndaj klientëve
 • Posedimi i aftësive analitike, vetiniciativës, frymës ekipore dhe etikës së punës, - Besnikëria dhe kujdesi për mjedisin e punës dhe për mjetet e vendosura në funksion të detyrave të punës
 • Aftësitë për të marrë vendime nën presion dhe përgjigjja e shpejtë në detyrat e punës (multitasking).

 

ÇFARË OFROJMË

 • Rrogë konkurruese në treg dhe kujdes për punonjësit
 • Sistem atraktiv të shpërblimeve në pajtim me suksesin e punonjësve
 • Atmosferë të këndshme pune.

 

 

PËRSHKRIMI I POZICIONIT TË PUNËS

 • Komunikimi në formën e marrjes dhe përgjigjes së thirrjeve nga klientët
 • Puna në ndërrime
 • Ndjekja e realizimit të shërbimit të kërkuar
 • Ndjekja e funksionimit të sistemit GPS, si dhe lëvizjes së shoferëve
 • Prezantimi i arritjeve të realizuara me kërkesë të sektorëve përkatës, ndërsa në pajtim me strukturën organizative të kompanisë dhe komunikimit etik të punës
 • Dhënia e propozimeve inventive për përsosjen konstante të cilësisë së shërbimeve të Call qendrës.

 

KUALIFIKIMET E NEVOJSHME

 • PMP / PLP
 • Posedimi i përvojës së punës në fushën e Call qendrës dhe shërbimeve Customer Care do të konsiderohet përparësi
 • Posedimi i aftësive informatike dhe kompjuterike dhe puna e shpejtë në tastierë
 • Njohja e së paku një gjuhe të huaj me theks në gjuhën angleze (njohja e gjuhës shqipe do të konsiderohet përparësi)
 • Njohja e aplikacionit Google Maps dhe njohja orientuese e Qytetit të Shkupit, - Kryerja e komunikimit të sjellshëm, të qetë dhe me edukatë ndaj klientëve
 • Posedimi i aftësive analitike, vetiniciativës, frymës ekipore dhe etikës së punës
 • Besnikëria dhe kujdesi për mjedisin e punës dhe për mjetet e vendosura në funksion të detyrave të punës
 • Aftësitë për të marrë vendime nën presion dhe përgjigjja e shpejtë në detyrat e punës (multitasking).

 

ÇFARË OFROJMË

 • Rrogë konkurruese në treg dhe kujdes për punonjësit
 • Sistem atraktiv të shpërblimeve në pajtim me suksesin e punonjësve
 • Atmosferë të këndshme pune.

 

PËRSHKRIMI I POZICIONIT TË PUNËS

 • Organizimi i procedurave të punës dhe vendosja strukturore e ekipit
 • Ndjekja e aktiviteteve dhe efikasitetit të punonjësve në Call qendrën
 • Analiza e rezultateve të procedurave të përgjithshme të punës në Call qendrën dhe matja / analizimi i efektit të tyre mbi rezultatet e përgjithshme të kompanisë
 • Analiza e bazës së të dhënave, ndjekja e trendeve dhe nxjerrja e konkluzioneve të sakta
 • Hartimi i raporteve analitike operative në kohë dhe të sakta në pajtim me nevojat e kompanisë
 • Prezantimi i raporteve të sektorëve përkatës në pajtim me strukturën organizative të kompanisë dhe komunikimit etik të punës
 • Zbatimi i masave inventive për përsosjen konstante të cilësisë së shërbimeve të Call qendrës
 • Veprimi në kohë dhe i duhur me ankesat e klientëve.

 

KUALIFIKIMET E NEVOJSHME

 • Përgatitja e lartë profesionale - PLP, me përparësi në fushën e financave, studimeve informatike ose studimeve të tjera teknike
 • Të paktën 3 vjet përvojë pune në fushën e Call Center dhe shërbimeve Customer Care
 • Njohja e avancuar e MC Office (Excel, Word, Power Point)
 • Njohja e gjuhës angleze të punës dhe gjuhës serbo-kroate
 • Posedimi i aftësive të liderit, vendosja e saktë e detyrave të punës dhe funksioni i kontrollit
 • Posedimi i aftësive analitike, vetiniciativës, frymës ekipore dhe etikës së punës
 • Besnikëria dhe kujdesi për mjedisin e punës dhe për mjetet e vendosura në funksion të detyrave të punës
 • Aftësitë për të marrë vendime nën presion dhe kryerja e shumë detyrave të punës në afat të shkurtër.

 

ÇFARË OFROJMË

 • Rrogë konkurruese në treg dhe kujdes për punonjësit
 • Sistem atraktiv të shpërblimeve në pajtim me suksesin e punonjësve
 • Atmosferë të këndshme pune.

 

 

PËRSHKRIMI I POZICIONIT TË PUNËS

 • Organizimi i procedurave të punës dhe vendosja strukturore e ekipit të shoferëve
 • Delegimi, udhëheqja dhe ndjekja e aktiviteteve dhe efikasiteti i ekipit të shoferëve
 • Organizimi dhe përgatitja e orarit të punës për ekipin tuaj
 • Analiza e rezultateve të punës së ekipit dhe matja e efektit të rezultateve të tilla mbi rezultatet e përgjithshme të kompanisë
 • Analiza e bazës së të dhënave, ndjekja e trendeve dhe nxjerrja e konkluzioneve të sakta
 • Hartimi i raporteve analitike operative në kohë dhe të sakta në pajtim me nevojat e kompanisë
 • Prezantimi i raporteve në pajtim me strukturën organizative të kompanisë dhe komunikimin etik të punës, - Zbatimi i masave inventive për përsosjen konstante të cilësisë së shërbimeve dhe kontrollimi i tyre
 • Veprimi në kohë dhe i duhur me ankesat e klientëve në lidhje me ekipin tuaj.

 

KUALIFIKIMET E NEVOJSHME

 • PMP / PLP
 • Përvoja e përshtatshme e punës në fushën do të konsiderohet përparësi
 • Njohja solide e Excel dhe njohurisë së përshtatshme informatike
 • Njohja e gjuhës angleze të punës dhe gjuhës serbo-kroate
 • Posedimi i aftësive të liderit, vendosja e saktë e detyrave të punës dhe funksioni i kontrollit
 • Posedimi i aftësive analitike, vetiniciativës, frymës ekipore dhe etikës së punës
 • Besnikëria dhe kujdesi për mjedisin e punës dhe për mjetet e vendosura në funksion të detyrave të punës
 • Aftësitë për të marrë vendime nën presion dhe kryerja e shumë detyrave të punës në afat të shkurtër.

 

ÇFARË OFROJMË

 • Rrogë konkurruese në treg dhe kujdes për punonjësit
 • Sistem atraktiv të shpërblimeve në pajtim me suksesin e punonjësve
 • Atmosferë të këndshme pune.

 

 

PËRSHKRIMI I POZICIONIT TË PUNËS

 • Hartimi i raporteve analitike operative në kohë dhe të sakta në pajtim me nevojat e kompanisë
 • Analiza e bazës së madhe të të dhënave, ndjekja e trendeve dhe nxjerrja e konkluzioneve të sakta
 • Ndjekja dhe evidentimi i qarkullimit të realizuar ditor të kompanisë dhe fluksit të përgjithshëm të parave (hyrjet / daljet)
 • Analiza, kontrolli dhe evidentimi i të gjitha detyrimeve të maturuara dhe pagesave të kompanisë
 • Ndjekja e transaksioneve të kompanisë, kryerja e komunikimit ndërsektorial dhe puna në projektet e përcaktuara
 • Ndjekja e detyrimeve tatimore të kompanisë dhe lëshimi i urdhrit për shlyerjen e tyre.

 

KUALIFIKIMET E NEVOJSHME 

Përgatitja e lartë profesionale - PLP, me përparësi në fushën e financave (menaxhimi financiar, kontabiliteti dhe revizioni),

 • Njohja e standardeve të kontabilitetit,
 • Të paktën 3 vjet përvojë pune në fushën e financave dhe analizës së të dhënave, me përparësi si analist financiar,
 • Njohja e avancuar e Excel dhe/ose Access (përpunimi i të dhënave),
 • Njohja e gjuhës angleze të punës dhe gjuhës serbo-kroate,
 • Posedimi i aftësive analitike, vetiniciativës, frymës ekipore dhe etikës së punës,
 • Besnikëria dhe kujdesi për mjedisin e punës dhe për mjetet e vendosura në funksion të detyrave të punës,
 • Aftësitë për të marrë vendime nën presion dhe kryerja e shumë detyrave të punës në afat të shkurtër.

 

ÇFARË OFROJMË

 • Rrogë konkurruese në treg dhe kujdes për punonjësit
 • Sistem atraktiv të shpërblimeve në pajtim me suksesin e punonjësve
 • Atmosferë të këndshme pune.